Історія факультету

Історія розвитку медичного факультету нерозривно пов’язана з історією університету, адже лікувальний факультет (згодом переіменований на медичний) існує з 1957 року, року заснування університету.

На час відкриття факультету кафедри розміщувалися у двох навчальних корпусах. Клiнiчною базою стала мiська лiкарня, яка одночасно виконувала функцiї обласної лiкарнi. Розпочалося будiвництво морфологiчного корпусу, обласної лiкарнi та ще одного гуртожитку. На 19 кафедрах факультету працювало 66 викладачiв, серед них - 1 доктор наук i 17 кандидатiв наук. З першого року iснування iнституту повязали з ним своє життя на той час молодi викладачi-науковцi, а пізніше –доктори наук, професори К.В.Кованов, Ю.Т.Коморовський, А.I.Локай, I.О.Ситник, М.П.Скакун. 

В iнститутi вiдразу було органiзовано три курси, де навчалося 624 студенти. На I курс прийняли 210 студентiв. На II i III курси зарахували вiдповiдно 120 i 224 студентiв, добровiльно переведених iз медичних iнститутiв України, Росiї та iнших республiк тодiшнього СРСР. Почалася кропiтка праця деканату, кафедр з налагодження навчально-методичного процесу, контролю за рiвнем пiдготовки студентiв. 
   1960-1961 навчальний рiк увiйшов в iсторiю iнституту як рiк органiзацiйного завершення його формування. Було введено в дiю морфологiчний корпус, закiнчено будiвництво основної клiнiчної бази iнституту - обласної лiкарнi, введено в дiю обласну полiклiнiку. В iнститутi вже навчалося 1360 студентiв, функцiонувало 30 кафедр, на яких працювало 148 викладачiв, з них - 7 докторiв i 66 кандидатiв наук. Перший випуск на лікувальному факультеті відбувся і червні 1961 року - 203 лiкарiв одержавли дипломоми Тернопiльського державного медичного iнституту. Згодом 8 осiб iз цього випуску одержало ступiнь доктора, а 19 - кандидата медичних наук. Наведемо лише кiлька прикладiв. І.Чекман став доктором медичних наук, професором, завiдувачем кафедри фармакологiї Нацiонального медичного унiверситету імені О.О.Богомольця. Вiн - член-кореспондент Нацiональної академiї наук, Національної академiї медичних наук України, Нью-Йоркської академiї наук, лауреат Державної премiї України, Заслужений дiяч науки i технiки України. Прославив свою Alma Mater i залишився її палким патрiотом проф. В.Антонiв - завiдувач кафедри ЛОР-захворювань Московського унiверситету дружби народiв. У Москвi вiн очолює Українське нацiонально-культурне товариство Славутич. Проф. Д.Сеймiвський сьогоднi працює завiдувачем вiддiлу дитячої урологiї Київського науково-дослiдного iнституту урологiї, головним дитячим урологом МОЗ України. Проф. С.Якименко - завiдувач вiддiлу опiкової травми i пластичної хiрургiї ока Одеського науково-дослiдного iнституту очних хвороб iменi В.П.Фiлатова. 

За першi 10 рокiв iснування iнституту значно зросла його матерiальна та навчально-наукова база. Побудовано 2 гуртожитки, вiварiй з лабораторiями. На 32 кафедрах уже працювало 178 викладачiв, з них - 13 докторiв та 82 кандидати наук. 

Для оздоровлення студентiв i викладачiв у с. Бiльче-Золоте Борщiвського району в 1972 р. побудовано спортивно-оздоровчий табiр Берiзкa. У 1971 р. завершено будiвництво спортивного корпусу. У 1989 р. вiдкрито профiлакторiй. У звязку з побудовою в 1979 р. потужної обласної психоневрологiчної лiкарнi, для кафедр нервових хвороб та психiатрiї були створенi належнi умови для проведення навчальної роботи. 

В iнститутi вiдкрито навчальнi музеї: кафедри бiологiї, кафедри анатомiї людини. Останнiй вважається одним iз кращих анатомiчних музеїв в Українi. До 25-рiччя інституту ввiйшли в експлуатацiю новi гуртожитки на 1000 мiсць. Це дозволило повнiстю забезпечити студентiв мiсцями для проживання та видiлити окремi кiмнати для сiмейних студентiв. 

 Iз здобуттям незалежностi вiдкрилися новi можливостi та iмпульси для розвитку iнституту та факультету, входження його в ринковi вiдносини, в європейський освiтнiй простiр.  У 1994 р. iнститут акредитований за IV (найвищим) рiвнем. Отримано лiцензiю на прийом 400 студентiв на медичний факультет. 

Почесного звання Заслуженого дiяча науки i технiки України удостоєнi професори факультету: Л.Я.Ковальчук, М.А.Андрейчин, Я.І.Федонюк, О.О.Маркова, М.І.Швед, C.B.Хмiль, C.I.Cмiян, С.Н.Вадзюк, С.І. Шкробот, В.В. Бігуняк. Звання Заслужений винахiдник України присуджувалось проф. О.М.Єдинаку та доц. В.В.Демяненко. 

За роки iснування факультету було випущено понад 15 тисяч лiкарiв. Здiйснювалася комплексна перебудова всiх напрямiв дiяльностi університету, насамперед, навчального процесу. Вiн перебудовувався з врахуванням свiтових вимог квалiфiкацiйних характеристик спецiалiстiв. 

Чимало нового зявилося у виховнiй, нацiонально-патрiотичнiй роботi, духовному життi. Чiтко вiдрегульовано систему наставникiв курсiв i груп, створено студентське самоврядування. Працювали духовий оркестр i хор, танцювальний ансамбль, ансамбль народних iнструментiв, спортивнi секцiї. Вiдновлена команда КВК університету, студентський театр, створено студентський диспут-клуб, картинна галерея. Нова генерацiя поетiв виростає i серед викладачiв, i серед студентiв. Побачили свiт поетичнi збiрки викладачiв Лесi Романчук, яка стала членом Спiлки письменникiв України, Валерiя Дiдуха, Романа Ладики. Кардинальнi змiни вiдбуваються щодо матерiально-технiчної бази: реконструйовано i по-сучасному обладнано майже всi корпуси. Зроблено ремонт у гуртожитках, створено мережу студентських кафе i їдалень. У 1998 р. заново вiдремонтовано, обладнано i реорганiзовано у спортивно-оздоровчу базу для вiдпочинку студентiв i викладачiв колишнiй спортивно-оздоровчий табiр Берiзка. У 2001 р. була придбана нова спортивно-оздоровча база Червона калина у мальовничiй мiсцевостi на вiдстанi 28 км вiд Тернополя.

За наказом ректора університету проф. Ковальчука Л.Я. у 2005 році базі теоретичних кафедр створено 4 навчально-наукових інститути – морфологiї; медико-бiологiчних проблем; фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна; моделювання та аналiзу патологiчних процесiв. 

За останні 15 років кардинально зміцнена матеріально-технічна база університету. Комп’ютеризовано всі кафедри, бібліотеку з 4 читальними залами і філіалами на всіх клінічних кафедрах та в навчально-наукових інститутах, організовано комп’ютерний центр, 39 комп’ютерних класів з виходом до мережі “Інтернет”. 

Викладачами факультету створено майже 250 навчальних мультимедійних компакт-дисків, які містять електронні підручники, навчальні відеофільми та контролюючі програми, – всього понад 23 700 найменувань.

На основі здобутого досвіду американських і європейських вищих медичних навчальних закладів в університеті, та на факультеті, зокрема, запроваджено нову форму організації навчального процесу за кредитно-модульною системою із застосуванням методик “єдиного дня”, ліній практичних навичок, практично-орієнтованої Z-системи навчання, семестрового тестового контролю знань студентів університетським незалежним центром тестування, мережевої навчальної системи на основі Інтернет-технологій, яка є аналогом сучасної європейської системи (Віденський медичний університет) і корінним чином відрізняється від прийнятої в інших українських університетах. Запроваджено студентські матрикули з обліку практичних навичок; комп’ютерну систему дистанційного щоденного тестового контролю знань студентів на основі технології “Moodle” для визначення рівня підготовки студентів до занять; об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який дає можливість перевірити якість опанування практичних навичок студентами-старшокурсниками. 

Поглибилася співпраця працівників клінічних кафедр з практичними лікарями медичних закладів міста, які є клінічними базами цих кафедр. Участь висококваліфікованих професорів, доцентів та асистентів у лікувальному процесі підвищує рівень показників надання допомоги населенню міста й області. 

Вперше 2011/12 навчального року відбувся набір студентів за відкритою новою спеціальністю «Медико-профілактична справа» з ліцензованим обсягом 50 осіб. Проведено ліцензування на здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності «Здоров’я людини» з ліцензованим обсягом 30 осіб, зі спеціальності "Біологія" з ліцензованим обсягом 30 осіб.  Проведено повторну акредитацію та розширення ліцензованого обсягу підготовки спеціалістів зі спеціальності «Лікувальна справа» з 400 до 500 осіб. У 2014 році розширено ліцензований обсяг зі спеціальності "Лікувальна справа" до 700 осіб, у 2016 році – до 750. У 2017 році отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю "Фізична терапія, ерготерапія" обсягом 50 осіб

За підсумками  державного тестування за системою «Крок» студенти медичного факультету за спеціальністю "Лікувальна справа" постійно посідають провідні місця серед вищих медичних навчальних закладів України.

За час історії факультету деканами у різні роки працювали:

1958 -1960 рр - канд. мед. наук, доц. А.Й. Вальчук 

1960 -1962 рр - д-р мед. наук, проф. О.А. Ярош 

1962 -1969 рр - д-р мед. наук, проф.  О.Н. Люлька

1969 -1975 рр - канд. мед. наук, доц. Г.Г. Конопелько 

1975 -1990 рр - д-р мед. наук, проф. А.Ю. Франчук

1990 -1998 рр - канд. мед. наук, доц. М.С.Творко

12.01.1998 р. - 27.08.1998 рр д-р мед. наук, проф. К.А. Посохова

28.08.1998 -2000 рр - д-р мед. наук, проф. М.І. Швед

2000 - 2003 рр - д-р мед. наук, проф. М.С. Гнатюк

2003 -2006 рр - д-р мед. наук, проф. А.Д. Беденюк

2006 - 2007 рр -  д-р мед. наук, проф. К.А. Посохова

2007 - 2014 рр - д-р мед. наук, проф. А.Г. Шульгай

2014 - 2016 рр. - д-р мед. наук, проф. О.Р. Боярчук

з 2016 р. - канд.мед.наук, доц. Г.А. Крицька

Comments