Ліцензування і акредитація


 


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»
Ідентифікаційний код:  02010830
Місцезнаходження юридичної особи:    46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму підготов ки, спеціальності, виду освітньої послуги Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги Ліцензований обсяг Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)
денна форма заочна форма вечірня форма
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)

Підготовка молодших спеціалістів
1 1201  Медицина 5.12010102  Сестринська справа 40 0 0 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
Підготовка бакалаврів
1 1201  Медицина 6.120101 Сестринська справа 50 600 0 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
2 1201  Медицина 6.120102 Лабораторна діагностика 20 0 0 наказ МОН 1611л від 10.06.2010
3 0401 Природничі науки 6.040102 Біологія 10 0 0 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
4 0102  Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 6.010203 Здоров’я людини 30 0 0 наказ МОНмолодьспорту від 28.02.2012 № 571л; наказ МОН №79-А від 21.06.2016
Підготовка спеціалістів
1 1201  Медицина 7.12010001  Лікувальна справа 700 0 0 наказ МОН від 05.12.2014 № 3090л; наказ МОН №434л від 14.03.2016
2 1201  Медицина 7.12010003 Медико-профілактична справа 50 0 0 наказ МОН №553л від 14.04.2015
3 1201  Медицина 7.12010005  Стоматологія 200 0 0 наказ МОН №3090л від 05.12.2014
4 1202 Фармація 7.12020101  Фармація 110 100 0 наказ МОН №1931л від 30.11.2015
5 1202 Фармація 7.12020102  Клінічна фармація 10 0 0 Наказ МОН молодьспорту №2128л від 07.06.2011
6 1202 Фармація 7.12020104  Технологія парфумерно-косметичних засобів 10 0 0 наказ МОН №1-л від 08.01.2014
Підготовка магістрів
1 1201  Медицина 8.12010001  Лікувальна справа 20 0 0 наказ МОН №434л від 14.03.2016
2 1201  Медицина 8.12010006 Сестринська справа 20 250 0 наказ МОН №2070-л від 04.06.2013
3 1201  Медицина 8.12010005 Стоматологія 5 0 0 наказ МОН №3090л від 05.12.2014
4 1202 Фармація 8.12020101  Фармація 15 0 0 Наказ МОН молодьспорту №1485 л від 27.04.2012
5 1202 Фармація 8.12020102  Клінічна фармація 5 0 0 Наказ МОН молодьспорту №1485 л від 27.04.2012
Перепідготовка спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №787)
Перепідготовка спеціалістів 
1 - - - - - - - -
14 Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) 500 Наказ МОН молодьспорту №764 л  від 31.03.2011
15 Підготовка іноземних громадян в інтернатурі та клінічній ординатурі 50 Наказ МОН молодьспорту №764 л  від 31.03.2011
16 Післядипломна освіта лікарів, провізорів, клінічних провізорів з первинної спеціалізації (інтернатури) 500 Наказ МОН молодьспорту №2487 л  від 01.07.2011
17 Післядипломна освіта лікарів у клінічній ординатурі зі спеціальностей галузі знань «Медицина» 50 Наказ МОН молодьспорту №2951 від 29.11.2011
18 Підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізації 1500 Наказ МОН молодьспорту №2487 л  від 01.07.2011
19 Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу 330 наказ МОН №3090л від 05.12.2014
 Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  (згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565))
№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності  Назва спеціальності  Ліцензований обсяг Підстава 
Підготовка бакалаврів  
2 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 30 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
3 09 Біологія 091 Біологія 10 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
Підготовка спеціалістів   
1 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 750 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
2 22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 200 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
3 22 Охорона здоров’я 226 Фармація 230 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.
№п/п Шифр галузі знань Назва галузі знань код спеціальності  назва спеціальності  Ліцензований обсяг Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної  спеціальності) 
Підготовка бакалаврів
1 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 500 наказ МОН №1436л від 27.09.2016
2 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 50 наказ МОН №1451л від 07.10.2016  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53
Підготовка магістрів
1 22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 200 наказ МОН №1397л від 30.06.2016            
2 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 750 наказ МОН №1397л від 30.06.2016                
3 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 200 наказ МОН №1464л від 21.10.2016
4 22 Охорона здоров’я 226 Фармація 250 наказ МОН №1397л від 30.06.2016
5 22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація 250 наказ МОН №1397л від 30.06.2016  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53
Підготовка докторів філософії
1 22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 20 наказ МОН №707 від 23.06.2016
2 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 25 наказ МОН №707 від 23.06.2016 
3 22 Охорона здоров’я 226 Фармація 15 наказ МОН №707 від 23.06.2016
4 22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація 15 наказ МОН №707 від 23.06.2016   Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53
4 09 Біологія 091 Біологія 20 наказ МОН №1512л від 23.12.2016


Місце провадження освітньої діяльності:

Найменування юридичної особи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»
1.      м. Тернопіль, майдан Волі, 1
2.      м. Тернопіль, вул. Руська, 12;
3.      м. Тернопіль, вул. Руська, 36;
4.      м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців,8;
5.      м. Тернопіль, вул. Словацього,2;
6.      м. Тернопіль, вул. Глибока, 19а;
7.      м. Тернопіль, вул. Коцюбинського, 3;
8.      м. Тернопіль, вул. Дорошенка, 7;
9.      м. Тернопіль, вул. Чехова, 3;
10.  м. Тернопіль, вул. Чехова, 5;
11.  м. Тернопіль, вул. Чехова, 7;
12.  м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1;
13.  м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 37;
14.  м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2;
15.  м. Тернопіль, вул. Купчинського,19;
16.  м. Тернопіль, вул. Волинська, 40;
17.  м. Тернопіль, вул. Рєпіна, 11;
18.  м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1а;
19.  м. Тернопіль, вул. Івана Франка, 3;
20.  м. Рівне, вул. Київська 78-г;
21.  м. Рівне, вул. Міцкевича, 30;
22.  Тернопільська область, Борщівський район, с. Більче-Золоте (обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації);
23.  Тернопільська область, Тернопільський район, с. В. Гаї, вул. Підлісна, 26а;
24.  м. Тернопіль, вул. Живова, 3 (гуртожиток №1);
25.  м. Тернопіль, вул. Живова, 5 (гуртожиток №2);
26.  м. Тернопіль, вул. Коцюбинського, 18а (гуртожиток №3);
27.  м. Тернопіль, вул. Клінічка, 2 (гуртожиток№4);
28.  Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Лошнів (НОК «Червона калина»);
29.  Тернопільська область, Теребовлянський район, с. В. Говилів;
30.  Тернопільська область, Гусятинський район, с. Увисла;
31.  Тернопільська область, Збаразький район, с. Зарубинці;
32.  Тернопільська область, Підволочиський район с. Гнилиці;
33.  Тернопільська область, Теребовлянський район. с. Конопківка  («Санаторій Медобори»)
34.  Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул Шашкевича, 2;


Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):
рішення МАК від 15 вересня 1994 р. протокол №13 (наказ Міносвіти України від 03.10.1994 р. №278); 
рішення МАК від 26 січня 1995 р, протокол №16 (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р.№77);
рішення ДАК від 17 грудня 1996 р. Протокол №5 (акредитація);
рішення ДАК від 8 квітня    1997 р. Протокол №7;
рішення ДАК від 10 лютого 1998 р. Протокол №12;
рішення ДАК від 7 квітня 1998 р. Протокол №13;
рішення ДАК від 22 лютого 2000 р. Протокол №25 (акредитація);
рішення ДАК від 11 квітня 2000 р. Протокол №26;
рішення ДАК від 13 лютого 2001 р. Протокол №31;
рішення ДАК від 17 травня 2001 р. Протокол №33;
рішення ДАК від 25 грудня 2001 р. Протокол №36;
рішення ДАК від 9 липня 2002 р. Протокол №40 (наказ МОН України від 18.07.2002 р. №414);
рішення ДАК від 8 квітня 2003 р. Протокол №44 (наказ МОН України від 23.04.2003 р. №252);
рішення ДАК від 15 липня 2003 р. Протокол №46 (наказ МОН України від 17.07.2003 р. №480);
рішення ДАК від 13 квітня 2004 р. Протокол №50 (наказ МОН України від 26.04.2004 р. №336);
рішення ДАК від 22 червня 2004 р. Протокол №51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. №558);
рішення ДАК від 19 квітня 2005 р. Протокол №55 (наказ МОН України від 27.04.2005 р. №853-Л);
рішення ДАК від 21 червня 2005 р. Протокол №56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. №1858-Л);
рішення ДАК від 2 березня 2006 р. Протокол №59 (наказ МОН України від 09.03.2006 р. №562-Л);
рішення ДАК від 21 квітня 2006 р. Протокол №60 (наказ МОН України від 03.05.2006 р. №1105-Л);
рішення ДАК від 22 червня 2006 р. Протокол №61 (наказ МОН України від 29.06.2006 р.№2043-Л);
рішення ДАК від 24 квітня 2007 р. Протокол №66 (наказ МОН України від 11.05.2007 р. №1192-Л);
рішення ДАК від 20 травня 2008 р. Протокол №71 (наказ МОН України від 28.05.2008 р. №1824-Л);
рішення ДАК 1 липня 2008 р. Протокол №72 (наказ МОН України від 07.07.2008 р. №2180-Л);
рішення ДАК 1 липня 2008 р. Протокол №72 (наказ МОН України від 07.07.2008 р. №2180-Л);
рішення ДАК від 2 липня 2009 р. Протокол №79 (наказ МОН України від 16.07.2009 р. №2675-Л);
рішення ДАК від 17 грудня 2009 р. Протокол №80 (наказ МОН України від 31.12.2009 р. №3101-Л);
рішення ДАК від 25 лютого 2010 р. Протокол №81 (наказ МОН України від 11.03.2010 р. №516-Л);
рішення ДАК від 30 березня 2010 р. Протокол №82 (наказ МОН України від 10.06.2010 р. №1611-Л);
рішення ДАК від 26 травня 2010 р. Протокол №83 (наказ МОН України від 29.06.2010 р. №1784-Л);
рішення ДАК від 24 червня 2010 р. Протокол №84 (наказ МОН України від 14.07.2010 №1850-Л);
рішення ДАК від 05.10.2010 р. Протокол №85 (наказ МОН України від 01.11.2010 р. №2035-Л);
рішення ДАК від 10.03.2011 р. Протокол №86 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.03.2011р. №764Л);
рішення ДАК від 25 травня 2011 р. Протокол №87 (наказ МОНМС України від 07.06.2011 р. №2128-Л);
рішення ДАК від 30 червня 2011 р. Протокол №88 (наказ МОНМС України від 01.07.2011 р. №2487-Л);
рішення ДАК від 24 листопада 2011 р. Протокол №91 (наказ МОНМС України від 29.11.2011 р. 2951-Л);
рішення ДАК від 23 лютого 2012 р. Протокол №93 (наказ МОНМС України від 28.02.2012 р. №571Л);
рішення ДАК від 26 квітня 2012 р. Протокол №95 (наказ МОНМС України від 27.04.2012 р. №1485 л);
рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р. Протокол №104 (наказ МОН України від 04.06.2013 р. №2070-л);
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 р. Протокол №108 (наказ МОН України від 08.01.2014 №1-л);
рішення Акредитаційної комісії від 3 червня 2014 р. Протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 №2323л);
рішення Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 р. Протокол №113 (наказ МОН України від 05.12.2014 №3090л);
рішення Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р. Протокол № 115 (наказ МОН України від 14.04.2015 №553л);
рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р. Протокол № 117 (наказ МОН України від  03.07.2015 р. №1683л);
рішення Акредитаційної комісії від 19 листопада 2015 р. Протокол № 119 (наказ МОН України від 30.11.2015  №1931л); 
рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 р. Протокол № 120 (наказ МОН України від 14.03.2016 р. №434л );
рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. Протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79а );
наказ МОН України від 27.09.2016 р. №1436л (протокол №20/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 27.09.2016 р.); 
наказ МОН України від 30.06.2016 р. №1397л (протокол №9/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 23.06.2016 р.);
наказ МОН України від 07.10.2016 р. №1451л (протокол №21/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 05.10.2016 р.);
наказ МОН України від 21.10.2016 р. №1464л (протокол №922/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 18.10.2016 р.);
наказ МОН від 23.06.2016 № 707 (протокол №9/2 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 23.06.2016 р.);
наказ МОН України від 23.12.2016р. №1512л (протокол №31/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 19.12.2016 р.).
Comments