Відомості щодо здійснення освітньої діяльності


у сфері вищої освіти


Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»

           Ідентифікаційний код:

02010830

           Місцезнаходження юридичної особи:  

46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1
№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код напряму підготов ки, спеціальності, виду освітньої послуги

Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги

Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

денна форма

заочна форма

вечірня форма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)

Підготовка молодших спеціалістів

1

1201

 Медицина

5.12010102

Сестринська справа

40

0

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

Підготовка бакалаврів

1

1201

 Медицина

6.120101

Сестринська справа

50

600

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

2

1201

 Медицина

6.120102

Лабораторна діагностика

20

0

0

наказ МОН 1611л від 10.06.2010

3

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія

10

0

0

наказ МОН №1683л від 03.07.2015

4

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010203

Здоров’я людини

30

0

0

наказ МОНмолодьспорту від 28.02.2012 № 571л; наказ МОН №79-А від 21.06.2016

Підготовка спеціалістів

1

1201

 Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

700

0

0

наказ МОН від 05.12.2014 № 3090л; наказ МОН №434л від 14.03.2016

2

1201

 Медицина

7.12010003

Медико-профілактична справа

50

0

0

наказ МОН №553л від 14.04.2015

3

1201

 Медицина

7.12010005

Стоматологія

200

0

0

наказ МОН №3090л від 05.12.2014

4

1202

Фармація

7.12020101

Фармація

110

100

0

наказ МОН №1931л від 30.11.2015

5

1202

Фармація

7.12020102

Клінічна фармація

10

0

0

Наказ МОН молодьспорту №2128л від 07.06.2011

6

1202

Фармація

7.12020104

Технологія парфумерно-косметичних засобів

10

0

0

наказ МОН №1-л від 08.01.2014

Підготовка магістрів

1

1201

 Медицина

8.12010001

Лікувальна справа

20

0

0

наказ МОН №434л від 14.03.2016

2

1201

 Медицина

8.12010006

Сестринська справа

20

250

0

наказ МОН №2070-л від 04.06.2013

3

1201

 Медицина

8.12010005

Стоматологія

5

0

0

наказ МОН №3090л від 05.12.2014

4

1202

Фармація

8.12020101

Фармація

15

0

0

Наказ МОН молодьспорту №1485 л від 27.04.2012

5

1202

Фармація

8.12020102

Клінічна фармація

5

0

0

Наказ МОН молодьспорту №1485 л від 27.04.2012

Перепідготовка спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №787)

Перепідготовка спеціалістів

1

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)

500

Наказ МОН молодьспорту №764 л  від 31.03.2011

15

Підготовка іноземних громадян в інтернатурі та клінічній ординатурі

50

Наказ МОН молодьспорту №764 л  від 31.03.2011

16

Післядипломна освіта лікарів, провізорів, клінічних провізорів з первинної спеціалізації (інтернатури)

500

Наказ МОН молодьспорту №2487 л  від 01.07.2011

17

Післядипломна освіта лікарів у клінічній ординатурі зі спеціальностей галузі знань «Медицина»

50

Наказ МОН молодьспорту №2951 від 29.11.2011

18

Підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізації

1500

Наказ МОН молодьспорту №2487 л  від 01.07.2011

19

Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу

330

наказ МОН №3090л від 05.12.2014

 Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  (згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565))

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код  спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава

Підготовка бакалаврів 

2

22

Охорона здоров’я

227

Фізична реабілітація

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

3

09

Біологія

091

Біологія

10

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

Підготовка спеціалістів  

1

22

Охорона здоров’я

222

Медицина

750

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

2

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

200

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

3

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

230

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

№п/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

код спеціальності

назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної  спеціальності)

Підготовка бакалаврів

1

22

Охорона здоров’я

223

Медсестринство

500

наказ МОН №1436л від 27.09.2016

2

22

Охорона здоров’я

227

Фізична терапія, ерготерапія

50

наказ МОН №1451л від 07.10.2016  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53

Підготовка магістрів

1

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

200

наказ МОН №1397л від 30.06.2016           

2

22

Охорона здоров’я

222

Медицина

750

наказ МОН №1397л від 30.06.2016               

3

22

Охорона здоров’я

223

Медсестринство

200

наказ МОН №1464л від 21.10.2016

4

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

250

наказ МОН №1397л від 30.06.2016

5

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

250

наказ МОН №1397л від 30.06.2016  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53

Підготовка докторів філософії

1

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

20

наказ МОН №707 від 23.06.2016

2

22

Охорона здоров’я

222

Медицина

25

наказ МОН №707 від 23.06.2016

3

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

15

наказ МОН №707 від 23.06.2016

4

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

15

наказ МОН №707 від 23.06.2016   Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53

4

09

Біологія

091

Біологія

20

наказ МОН №1512л від 23.12.2016