На 37 кафедрах медичного факультету працюють 459 викладачів, з них 90 % мають науковий ступінь: 80 докторів наук (18 %) та 331 кандидатів наук (72 %), без наукового ступеня – 48 викладачів (10 %). Серед науково-педагогічних працівників вчене звання професора мають 66 осіб, учене звання доцента – 207 осіб.

Серед викладачів університету: 1 Академік НАМН України, 2 Заслужених лікарів України, 1 Заслужений винахідник України, 2 Заслужених працівників освіти України, 1 Заслужений працівник охорони здоров'я України, 4 Відмінники освіти України, 2 Лауреати державної премії України, 7 Заслужених діячів науки і техніки.

На базі університету виконуються 3 НДР за державний кошт, в яких беруть участь викладачі факультету

Це дослідження «Вивчення патогенетичних особливостей розвитку поліорганної недостатності в умовах експериментальної краніоскелетної травми та пошук засобів системної корекції методами клітинної терапії» та прикладна тематика «Cтруктурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною неопластичною інтоксикацією і компоненттами цитостатичної терапії, та їх сорбційна корекція», «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності».

Ініціативна (пошукова) тематика викладачів медичного факультету

1. 0113U001245

Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації.

2013-2017 рр.

кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Керівник: проф. С.І. Шкробот

2. 0113U001244

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

2013-2017 рр.

кафедри внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини № 1, первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини, невідкладної та екстреної медичної допомоги, пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, терапії та сімейної медицини ННІПО, педіатрії №2, функціональної діагностики та клінічної патофізіології

Керівник: проф. С.І. Сміян

3. 0113U001614

Оптимізація лікування хворих на патологію щитоподібної залози із використанням хірургічного методу та малоінвазивних методик. 2013-2017 рр.

кафедра загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією

Керівник: проф. І.М. Дейкало

8.0115U001531

Встановлення особливостей репаративних процесів опікової рани і морфо функціональних змін внутрішніх органів та клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кріоліофілізованих ксенотканин при термічній травмі

2015-2017 рр.

кафедри гістології та ембріології

Наукові керівники:

проф. К.С. Волков, проф. В.В. Бігуняк

9.0115U001159

Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів

2015-2017 рр.

кафедра анатомії людини

Керівник: проф. І.Є. Герасимюк

10. 0116U004148

Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів

2016-2018 рр.

кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Керівник: проф. О.М. Олещук

11. 0116U004031

Компетентісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі

2016-2019 рр.

кафедра філософії та суспільних дисциплін

Керівник: проф. І.М. Мельничук

12. 0116U004147

Інтерактивні засоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків.

2016-2018 рр.

кафедри іноземних мов, української мови

Керівник: доц. М.П. Тишковець

13. 0116U000792

Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації

2016-2020 рр.

кафедри нормальної фізіології, медичного права

Керівник: проф. С.Н. Вадзюк

14. 0116U003352

Особливості сучасних психосоціальних чинників розвитку психотичних та афективних розладів

2016-2020 рр.

кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Керівник: доц. О.П. Венгер

15. 0116U003390

Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція

2016-2020 рр.

кафедра патологічної фізіології

Керівник: проф. А.А. Гудима

Напрямки досліджень Тернопільського державного медичного університету,

до яких залучені науковці факультету

1. Морфо-функціональні зміни органів і систем за умов тривалого ендотоксикозу

2. Застосування ксеноматеріалів (зокрема ксеношкіри свині, ксенорогівки) для лікування опікової травми.

3. Психофізіологічні аспекти пристосування осіб молодого віку до навчальних навантажень в сучасних умовах.

4. Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування.

5. Дослідження впливу йододефіциту у Тернопільській області на стан розумової працездатності учнів і студентів, перебіг патологічних процесів (зокрема пародонтиту, ураження печінки, опікової травми).

6. Розробка алгоритмів надання медичної допомоги при невідкладних станах.

7. Розробка алгоритмів надання невідкладної медичної допомоги в умовах проведення військових дій.

8. Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини в умовах поліморбідності.

Винахідницький потенціал науковців факультету спрямовано на розробку і впровадження нових перспективних способів діагностики і лікування, створення високоефективних лікарських засобів моделювання патологічних процесів, макетування оригінальних лікувально-діагностичних апаратів, приладів.

Головне завдання – реалізація науково-технічної політики університету, перш за все шляхом активного пошуку і впровадження ефективних форм і методів організації винахідницької та раціоналізаторської роботи. За останні 10 років ТДМУ став власником близько 350 патентів на винаходи та корисні моделі, 85% з яких здобуті зусиллями працівників медичного факультету.

Складовою наукової роботи є видавничі здобутки викладачів факультету:

ПІДРУЧНИКИ

Я.I. Гонський «Бiохiмiя людини», 736 стор. 2001

А.В.Єпiшин, «Пропедевтика внутришнiх хвороб», 766 стор. 2001

Олекса А.П. «Ортопедія», 528 ст. 2006

Швед М.I., Андрейчин М.А. «Основи клiнiчної медицини», 796 ст. 2008

В.I. Савчак, «Хвороби шкіри», 508 ст. 2009

Ковальчук Л.Я. «Хiрургiя», 1056 ст. 2010

Савула М.М., «Туберкульоз», 324 стор., 2011

«Основи біоетики та біобезпеки», Терешкевич Г.Т., 400 ст., 2014

ПОСІБНИКИ

«Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей», Лобода В.Ф., 208 ст., 2000

«Основи практичної електрокардіографії», Швед М.І., 128с., 2000

«Практична мікробіологія», Климнюк С.І., Ситник С.П., 440 ст., 2004

«Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології», Давидович О.В., 318 с, 2005

«Статеві хвороби», Мавров І.І., 716 ст., 2005

«Медична та соціальна реабілітація», Мисула І.Р., Вакуленко Л.О., 402 ст., 2005

«Тиреоїдна хірургія», Рибаков С.Й., Шидловський В.О., 424 ст., 2008

«Нейропсихологія», Чабан О.С., Гуменюк М.М., 92 ст., 2008

«Економічна теорія: 100 основних питань», Чистякова В.М., 128 ст., 2008

«Педіатрія в практиці сімейного лікаря», Банадига Н.В., 340 ст., 2008

«Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря», Єпішин А.В., 380 ст., 2008

«Пульмонологія в практиці сімейного лікаря», Звершхановський Ф.А., 208 ст., 2008

«Фітотерапія хвороб дитячого віку», Гарбарець М.О., 408 ст., 2008

«Перша долікарська допомога», Кіт О.М. , 336 ст., 2008

«Лекції з нейрохірургії», Цимбалюк В.І.,184 ст., 2008

«Диференціальна діагностика та інші проблеми туберкульозу в клінічних ситуаціях», Петренко В.І., Савула М.М., 244 ст., 2009

«Вибрані лекції з кардіології», Рудик Б.І., 516 ст., 2009

«Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині», Андрейчин М.А., 500ст., 2007

«Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах», Маланчук Л.М., 316 ст. , 2009

«Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря», Савчак В., Ковальчук М.Т., 398 ст., 2005

«Хвороби шкіри. Кольоровий атлас», Ковальчук М.Т. , 208 ст., 2008

«Венозні тромбози та їх ускладнення», Ковальчук Л.Я., 136 ст., 2011

«Гострі респіраторні вірусні інфекції», Андрейчин М.А., Малий В.П., 304 ст., 2011

«Об’єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтика педіатрії», О.Є. Федорців, 117с., 2011

«Медична та біологічна фізика», Марценюк В.П., 304 ст., 2012

«Алгоритми практичних навиків у педіатрії», Федорців О.Є., 167 ст., 2012

«Історія хірургії дитячого віку України» Толстанов О.К.,Вороненко Ю.В., 432ст.,(укр-рос.мова), 2012

«Сходинки до оволодіння професією лікаря («Крок-2»-педіатрія)» Сміян І.С., 244ст., 2012

«Хвороби органів травлення (діагностики і лікування)» 2-ге видання., Григор’єв П. Я., 448 с., 2012

«Німецька мова для студентів-стоматологів», Нагірний Я.П., 288 ст., 2011

«Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV-V курсів медичного факультету», Швед М. І., 828 ст., 2013

«Сімейна медицина », В.Б.Гощинський, Л.С.Бабінець, 1248 ст., 2014

«Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах», 92 ст., 2014

«Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування», Бобак М.І., Рокіцька Н.В., М’яка, 230 с., 2014

«Вірусні гепатити і рак печінки», Андрейчин М.А., Дрижак В.І , 188 ст.,2010

«Післяопераційний рецидивний зоб», Павловський І.М., Шідловський О.В., 218 ст., 2010

«Хірургічне лікування захв. жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією», Кіт О., 2011

«Медицина Тернопільщини у фалеристиці», Файфура В.В., 108 ст., 2011

«Остеосинтез шийки стегна», Березовський О.І., 280 ст., 2011

«Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи» , Сердюка А. М., Бекешка В.Г., 1092 ст., 2011

«Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба» Ковальчук Л.Я. Шкварковський І.В., 172с., 2012

«Гипертоническая болезнь и ожирение», Беловол А. Н., 344 ст., 2013

«Талотоксикози», А.М.Сердюк, Д.Д.Зербіно, 304 ст., 2012

«Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і цироз печінки» О. Л.Ковальчук , 164 ст., 2014

Викладачі кафедр медичного факультету щороку проводять більше 20 конференцій всеукраїнського та міжнародного масштабу

Міжуніверситетська конференція з питань хвороби Альцгеймера (із використанням відеоконференц-зв’язку)

Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я»

Науково-практична конференція “Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України”

Таким чином, кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства. Тому вже зi студентської лави у майбутнiх науковцiв формуються спецiальнi навички, а щорiчнi науковi Конгреси студентiв і молодих учених вiдбуваються у переповнених аудиторiях.

Учасники ХVI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених