Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять, якi координуються i затверджуються на циклових методичних комiсiях. З 2015 року студенти навчаються за кредитно-трансферною системою, що зробить у майбутньому диплом нашого ВНЗ конвертованим у всіх країнах Євросоюзу. З 2006 року в університеті запроваджено навчання за методикою «єдиного дня» та Z-система навчання. Згідно з останньою, вже на молодших курсах, при вивченні теоретичних дисциплін, студент знайомиться з їх прикладними клінічними аспектами, вчиться працювати на апаратурі, освоює методи дослідження, з якими він пізніше зустрінеться у клініці.

На практичному занятті з анатомії студенти знайомляться з комп'ютерними томограмами, рентгенограмами органів та ділянок тіла людини, вивчають особливості топографічних взаємовідношень органів при томографічних зрізах у різних площинах.

На практичному занятті з анатомії студенти вивчають комп’ютерні томограми, рентгенограми органів людини (2017 р.)

На кафедрі гістології та ембріології, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною широко впроваджені мультимедійні системи з відеокамерами, які дають можливість демонструвати з мікроскопа гістологічні зрізи при розгляді матеріалу практичного заняття на екранах великих моніторів.

Практична частина заняття на кафедрі гістології, ембріології з цитологією (2015 р.)

На кафедрі медичної біохімії навчально-наукового інституту фармакології, гігієни і медичної біохімії імені М.П. Скакуна створено 5 тематичних кімнат (лабораторія ензимодіагностики, гормональних досліджень, білкового обміну, ліпідного обміну, вуглеводного обміну).

Практична частина заняття з медичної біохімії (2016 р.)

На кафедрі фізіології створено 6 навчальних лабораторій (з функціональної діагностики системи кровообігу, з функціональної діагностики системи крові, з функціональної діагностики системи дихання, з функціональної діагностики сенсорних систем, з функціональної діагностики нервової та ендокринної систем, функціональної діагностики систем травлення і виділення). Всі навчальні лабораторії оснащені сучасним тематичним лабораторним і діагностичним обладнанням.

Практична частина заняття з фізіології (2017 р.)

Для навчальної та наукової роботи на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології використовується апарат Vitek-2, за допомогою якого можна проводити автоматичну ідентифікацію бактерій та визначення їх антибіотикочутливості.

На кафедрах філософії та суспільних дисциплін, іноземних мов з медичною термінологією запроваджено інтерактивні лекції, демонстрування під час семінарських занять фрагментів відеофільмів, створено навчальні кімнати з аудіювання.

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією запроваджено також інтерактивне навчання. Для цього у двох навчальних кімнатах встановлено комп’ютери з відео системами та плазмовими телевізорами (2016 р.)

На курсі оперативної хірургії і топографічної анатомії студенти під час кожного заняття активно працюють у тренажерних залах та операційній. Створені можливості відпрацювання практичних навичок для проведення ендоскопічних малоінвазивних втручань.

Практичне заняття на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії (2016 р.)

Про авторитет i всеукраїнське визнання внеску ТДМУ у навчально-методичну роботу свiдчить щорiчне проведення в університеті Всеукраїнських навчально-методичних конференцiй, присвячених найактуальнішим питанням вищої медичної освіти.

Бiльшiсть кафедр факультету видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, Видавництвом Тернопільського медуніверситету “Укрмедкнига” видано понад 400 підручників та посібників, в тому числі англійською мовою – понад 100, випущено навчально-контролюючих компакт-дисків - з 63 дисциплін. Всі лекційні аудиторії оснащено комп’ютерною технікою, що дозволяє викладачам широко використовувати мультимедійні презентації під час читання лекцій. Усi кафедри факультету забезпечені сучасною комп'ютерами, загальна кількість яких на факультеті становить 723 одиниць, всі комп'ютери під’єднані до мережі Інтернет, що дозволяє широко впроваджувати у навчальний процес комп’ютерне тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв. З 2006 р. студенти почали складати комплексні тестові комп’ютерні іспити. На факультеті запроваджено дистанційний контроль знань в системі Moodle. З 2008 р. на факультеті для студентів 3-5 курсів запроваджено об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який є допуском студентів до складання семестрового контролю.

Теоретичні кафедри медичного факультету об’єднані у чотири навчально-наукових інститути, які є структурними підрозділами університету:

інститут морфології,

інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. П.М. Скакуна,

інститут медико-біологічних проблем,

інститут моделювання та аналізу патологічних процесів.

Студенти вивчають скелет людини на інтерактивній сенсорній панелі (2017 р.)